top of page

Všeobecné podmienky použitia webového miesta

Pred začatím používania webovej stránky si pozorne prečítajte tieto podmienky. Používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webovej stránky, a svojou návštevou a používaním webových stránok potvrdzuje, že bol s týmito podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi. Pokiaľ s podmienkami užívania tejto webovej stránky užívateľ nesúhlasí, prosíme, aby webové miesto ďalej nepoužíval a aby webové miesto opustil. Informácie publikované na tejto webovej stránke sú poskytované za účelom informovať širokú verejnosť najmä o činnosti a aktivitách prevádzkovateľa tejto webovej stránky. Tieto informácie a materiály majú len informatívny charakter a prevádzkovateľ nezodpovedá za vznik akejkoľvek škody alebo inej ujmy, ktorá by vznikla akejkoľvek tretej osobe použitím týchto informácií. Prístup k webovej stránke ich používanie používateľom je bezplatné. Všetky informácie, ktoré je možné nájsť na webovej stránke, všetky texty a grafické prvky aj iné materiál vrátane designu sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Zákon o autorských právach. 

Sú vyhradené všetky práva webovú stránku alebo obsah webovej stránky upravovať, kopírovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, ďalej zasahovať do používania, aktualizovať alebo meniť jej obsah. Takáto zmena je účinná dňom jej zverejnenia na príslušnej webovej stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má právo podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke a používaním stránky vyjadrujete súhlas s týmito novými podmienkami. Nadobudnutím platnosti nových podmienok použitia strácajú platnosť pôvodné podmienky použitia.

bottom of page