top of page

Podmienky používania stránky a podmienky súťaže

Úvodné stanovenie

Tieto všeobecné  podmienky  súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie,  účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, práva a povinnosti súťažiacich, a zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Organizátor

Organizátorom súťaže je portál kozvelemeny.sk 

Účastník

Zúčastniť sa môže každá fyzická dospelá osoba nad 18 rokov  s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nesmie zúčastniť osoba v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi  súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v zmysle pravidiel. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže.

Pravidlá

Do súťaže bude zaradená osoba, kto splní nasledovné podmienky účasti v súťaži:

- prihlási sa do súťaže zadaním svojho mena, priezviska a e-mailovej adresy na stránke

- podľa typu a obsahu súťaže splní predmet súťaže, napr. zodpovedá všetky otázky súťaže, zaregistruje sa

- každý je zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet registrácii

- ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.

- účastníkom nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou

- ak sú porušené podmienky súťaže, stráca sa nárok na výhru

- je vyhradené právo na zmenu predmetu losovania

- na výhru v súťaži nevzniká právny nárok 

- v mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.

- výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.

- organizátor si vyhradzuje  pre prípad podozrenia  z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre  prípad získavania  výhier v rozpore so  všeobecnými  a osobitnými podmienkami  a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod  súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

- v prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra nebude odovzdaná a nárok na výhru zaniká porušením stanovenia vzťahujúce sa na vek účastníka v súťaže

Spôsob odovzdania

Organizátor bude kontaktovať víhercu emailom. V prípade, že sa výhercu nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a bude kontaktovaný náhradník. Ak nie je možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a Súťaž sa končí bez určenia výhercu. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby Organizátorom sa tento Súťažiaci stáva výhercom. V prípade, že výhercovia neposkytnú potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru. Ak výherca neprejavý súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva ďalšia osoba vyžrebovaná, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a Organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

Záver 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

Tieto Pravidlá sú uložené u Organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel u Organizátora.

bottom of page